پروژه پنجره دو جداره در برج بهار

در برج های اداری، تجاری با تعویض پنجره های قدیمی خود با سیستم پنجره دو جداره، بهترین دید را به سطح شهر بدست آورده و از آلودگی های صوتی و زیست محیطی در امان باشید.

پروژه مهندس محمدی واقع در طبقه سیزدهم برج بهار (خیابان بهار شمالی)
طراحی، تولید و اجرا توسط شرکت طراحی مهندسی پنجره آریو