پروژه پنجره دو جداره در طرشت

پروژه ساختمانی آقای اوغر واقع در بلوار طرشت. اجرا شده با پروفیل تُرک و شیشه ساده فلوت صنعتی.

اجرای این پروژه ساخت و نصب پنجره دو جداره توسط گروه آریو وین صورت گرفته است.